Pani A. dopytywała się o materiały erotyczne w moim posiadaniu.
Więc udostępniam teledysk, który nakręciłem nad groblom koło Zduńskiej Woli.

[Tylko ostrzegam, robi się wilgotno, później nawet widać bobra, ale wyciąłem ten fragment, żeby nie dostać bana na fedi, bo to nie switter.]

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!