Ktoś, kogo znam szuka dla siebie miejsca na założenie bloga, jak to sam określił „za darmo i raczej niezależnie od googla i innych gigantów”. Polecicie coś?

Follow

@rogatywieszcz Publii static site generator + darmowy hosting na GitHub (ale potrzebna jest własna domena, .com to koszt ok. 10 USD rocznie)

@nomadbynature
Sam ostatnio pobieżnie zgłębiałem temat static site generatorów i wydaje mi się że dla kogoś kto aię w takie rzeczy nigdy nie bawił wymaga to jednak sporo nauki na początek?

@nomadbynature @rogatywieszcz Było napisane, że ma być "niezalezne od google i innych gigantów". Github = Microsoft
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!