Dlaczego picie samemu jest nie ok ale palenie już tak

Follow

@kuba picie samemu też jest akceptowane, kieliszek wina do kolacji, piwo czy kieliszek nalewki do filmu, raczej chodzi o samotne upijanie się

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!