Skoro można praktykować fuckwork
To można i fuckschool
(Btw nie ma w statucie, że nie można mieć ze sobą poduszki ani leżeć na ławce)

Follow

@crusom trochę mi żal twoich nauczycieli 😅🤣

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!