Udało się, ta firma co wydzwania robocollami z reklamami fotowoltaiki doczeka się kontroli ze strony UKE <3

Opłaca się składać skargi!

Follow

@midline nie wiem jak ja to zrobiłam, ale nie dostałam nigdy robocall'a. A do znajomych potrafią wydzwaniać z głupotami po 5 razy dziennie.

@nomadbynature ja np. otrzymuje sporo SPAMu dt różnych dziwnych produktów, wszystko pochodzi od tego samego SPAMERA :<

Natomiast Kuba otrzymywał robocalle

/arek

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!