Moment, w którym posłanka Paulina Matysiak pisze w kuluarach sejmowych skargę na konduktorkę, która nie pocisnęła pasażerów w sprawie noszenia masek.

Follow

@Dobromir_Sosnierz lepiej niech się posłanka zajmie czymś ważniejszym, nie znoszę służbistów

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!