PE zatwierdził odstępstwo w zakresie e-prywatności, umożliwiające dostawcom usług poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości automatyczne przeszukiwanie wszystkich wiadomości osobistych pod kątem podejrzanych treści
patrick-breyer.de/en/chatcontr

Follow

@tomek jak możemy się bronić? A może już za późno?

@nomadbynature @tomek W przypadku maili zbyt dużego manewru nie ma bo nawet hostując swoja pocztę samodzielnie ew korzystając z bezpiecznych serwisów typu protonmail czy tutanota, to nie mamy wpływu na to że nasza poczta będzie skanowana na serwerach naszych korespondentów. Ale w przypadku komunikatorów to używanie szyfrowania e2e praktycznie uniemozliwia skanowania wiadomości przez operatorów.
@nomadbynature @tomek Poza tym żeby ten #chatcontrol praktycznie wszedł w życie to musi zostać wmontowany w prawa krajowe i zobaczymy jak to zostanie zrealizowane. Anyway, to kolejny argumement, żeby hostować jakiekolwiek usługi poza jurysdykcją UE, USA i państw, których prawo otwarcie jest przeciw prywatności.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!