Tak siedząc z nudów na Badoo, Tinderze, Facebook Randki zauważyłem jedną smutną rzecz: Jak szybko te aplikacje przyzwyczajają do skreślania ludzi z błahych powodów...
Przykre to.

Follow

@xaphanpl to przez za duży wybór, które te aplikacje oferują. W 'tradycyjnych' warunkach nikt nie ma takiego dużego grona do wyboru partnera.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!