Follow

Od kiedy masowe przymuszanie do procedur medycznych, bez podania pełnej informacji o WSZYSTKICH znanych i domniemanych skutkach przestało być zbrodnią przeciwko ludzkości? Sposób wprowadzenia szczepionki na COVID jest najprawdopodbniej zbrodnią, a tu wszyscy piszą, jakby to normalne.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!