Świat wam nie cofnie życia fal,
Nie zdoła ogień ani miecz
Powstrzymać myśli mknących w dal,
Czarnym marmurze pchanym wstecz.

localhost 1525350000

Dziś piękny spacer, a pogoda za zimna dla komarów ;-)

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!