Kiedyś Moka Pot i French Press, od jakichś 3 lat niemal wyłącznie Aeropress. A Wy jak parzycie swoje kawki? 😉
youtu.be/vQVTNscQY0c

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!