“We need to talk about WCAG” by Rian Rietveld
level-level.com/blog/we-need-t
Dużo trafnych spostrzeżeń. Trudno się nie godzić, że WCAG nie jest najłatwiejszą i najprzyjemniejszą w odbiorze specyfikacją.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!