@rogatywieszcz Niestety właśnie tak wygląda moje (i zapewne pomimo wszelkiej maści blockerów nie tylko moje) doświadczanie sieci w dzisiejszych czasach. Jak otworzysz stronę, to kliknij w wynik wyszukiwania, a później… sam zobaczysz 😀

@mrk
Hahaha oj tak (jakoś nie wpadłem na to żeby kliknąć za pierwszym razem).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!