@xaphanpl Widzę, że i paywalla dali i z adblockiem nie poczytasz... Ale pewnie tylko tam straszą niepotwierdzonym info znowu, jak to współcześni dziennikarze, co? Widzę znak zapytania na końcu tytułu, czyli w środku pewnie domysły.

Follow

@rogatywieszcz @xaphanpl Prawo nagłówków Betteridge'a ma się dobrze 😉

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!