Follow

Nie wiem co takiego jest w tym brutalizmie, ale cholernie mnie pociąga. I to nie tylko w dziedzinie architektury, ale i webdesignu 😍
Archipelag Utopii: brutalizm w Polsce
architectu.pl/artykuly/Archipe

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!