No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@mkljczk Marcin, proszę natychmiast przestać udawać p. Dobromira! 😀
@Dobromir_Sosnierz

Follow

@mkljczk A byłem skłonny postawić dolary przeciwko orzechom, że to Twoja sprawka… No cóż, tym razem intuicja mnie zawiodła 😉

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!