Follow

@midline Mnie od dawna nurtuje kwestia localStorage. Czy zapisanie tam jakichś ustawień strony (np. włączony dark mode) bez informowania o tym użytkownika jest ok? Jakiego typu rzeczy można tam zapisywać? A jeśli uznać, że niewinne zapisanie ustawień strony w localStorage jest spoko, to czemu równie niewinnych ustawień nie można zapisać w cookies bez zgody użytkownika? Co z IndexedDB i Web SQL?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!