Follow

„Głównym problemem jest algorytm mediów społecznościowych decydujący o tym, jakie treści do nas docierają. Skutkiem tego jest uproszczony, zero-jedynkowy obraz świata. Prowadzi to do sytuacji, w której możesz być albo z nami albo przeciwko nam. A jeśli jesteś przeciwko nam, to zasługujesz na to, by zostać wykreślonym, unieważnionym […]
Bardzo ważne jest, byśmy mieli dostęp do szerokiego spektrum poglądów. Zamiast tego mamy do czynienia z cyfrowym odpowiednikiem średniowiecznego motłochu przemierzającego ulice w poszukiwaniu kogoś do spalenia na stosie. Jest to więc straszne dla każdego, kto jest ofiarą takiego tłumu. I budzi moje obawy o przyszłość świata.”
— Rowan Atkinson

· · Web · 3 · 2 · 3

@nomadbynature za postać Mr. Bean szanuję, ale za rolę Edmunda Blackadder uwielbiam 😀

@mrk
I teraz każdy te słowa interpretuje we własną stronę tylko po to by jednak znaleźć sie w grupie uciskanej przez system ;)

@mrk
Dzięki za ten cytat. Piszę właśnie projekt grantowy dot. edukacji fediversowej w sektorze społecznym -- będzie w sam raz.

Można źródło?
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!