Ja na serio od kilku dni mam minę jak ten kot.

Follow

@kmic Pewnie dlatego, że niskie ciśnienia. Wszystko, co złe jest zawsze przez niskie ciśnienie.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!