Metoda kija i marchewki w zarządzaniu biznesem, ale dosłownie karmisz dobrych pracowników marchewkami a słabych uderzasz kijem

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!