Follow

RT @kruczy_kruk@twitter.com

Ciekawy artykuł, który pokrywa się z moimi spostrzeżeniami nt. użytkowania Internetu. Dowiedziałem się też paru nowych rzeczy, np. istnienie LibreWolf (nastawiony na prywatność fork Firefoksa). Polecam serdecznie. twitter.com/ark_wieczorek/stat

🐦🔗: twitter.com/kruczy_kruk/status

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!