Follow

RT @orlik_kuba@twitter.com

@panoptykon@twitter.com @KrzysiekJ_PL@twitter.com @szymielewicz@twitter.com @sylvcz@twitter.com @ZandbergRAZEM@twitter.com (sorry ze necro-bumping)

Moim zdaniem to nie chodzi o to, gdzie są osoby przekonane, a gdzie nie. Gdy nie ma Was na Fediverse, to pokazujecie ludziom, że nawet Was to przerasta - a co dopiero „typowego Kowalskiego”

🐦🔗: twitter.com/orlik_kuba/status/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!