Follow

Część z Was na pewno rozpoczyna ten rok z postanowieniami noworocznymi, a niektórzy dopiero szukają inspiracji. Jeżeli szukasz ciekawych postanowień związanych z prywatnością, otwartym oprogramowaniem(...)

internet-czas-dzialac.pl/cyfro

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!