Follow

RT @orlik_kuba@twitter.com

Wspomniano o mnie w prasie! „Jakiś internauta” to właśnie ja ;)

No i wg mnie wytyczne 5/2019 EROD nie pozostawiają wątpliwości, że w istocie @UODOgov_pl@twitter.com jest organem właściwym do rozpatrywania takich skarg. Ale jak @iSecurePL@twitter.com chce, to jeszcze mogę donieść do @UKE_GOV_PL@twitter.com ;) twitter.com/iSecurePL/status/1

🐦🔗: twitter.com/orlik_kuba/status/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!