Follow

Wystarczył mail - i już czytelnicy Twoje-Miasto mają większą swobodę wyboru odnośnie ich danych 💪

@midline dosłownie wszędzie gdzie wchodzę jest tak jak na lewej, przynajmniej wtedy są odznaczone wszystkie

chyba że mowa o ppe, tam są wszystkie zaznaczone, jest ich miliard i trzeba odznaczać ręcznie

@zzanp @midline „jest tak jak na lewej, przynajmniej wtedy są odznaczone wszystkie” - tzn?

@kuba @midline prxyciski ustaw preferencje i zaakceptuj wszystkie, po wybraniu ustaw preferencje lest lista z wyborem wszystkich, domyślnie wszystkie wyłączone

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!