Follow

RT @miklobit@twitter.com

@panoptykon@twitter.com @szymielewicz@twitter.com @DGPrawna@twitter.com @maxschrems@twitter.com @NOYBeu@twitter.com @UODOgov_pl@twitter.com Bez zbudowania świadomości, że etyczne alternatywy są, że są dostępne za darmo, nikt sam z siebie nic nie zmieni. A kto ma ta świadomość budować jak nie organizacje które sobie stawiają za cel ochronę praw w cyfrowym świecie ?

🐦🔗: twitter.com/miklobit/status/12

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!