Po naszym mailu @PKOBP@twitter.com ju偶 nie odpala skrypt贸w reklamowych Google na swojej stronie bez zgody u偶ytkownika 馃挭

@midline ciekawe czy gov.pl te偶 by was pos艂ucha艂

Taka dzia艂alno艣c bez kar niewiele pomaga

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!