Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, może sobie pozwolić na codzienne uprzykrzanie życia jej użytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, które pozwalają odzyskać komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline Z fajnych projektów tego typu jest też podsync (github.com/mxpv/podsync). Umożliwia konwersję filmów z YT do formy podcastu i subskrybowanie kanałów YT z aplikacji podcastowych.

Co jeszcze lepsze to podsync współpracuje nawet z wbudowanym klientem podcastowym z iOS :)

Jak ktoś, tak jak ja, lubi słuchać wywiadów czy podcastów, które są dostępne tylko na YT to musi to szczerze polecam wyprobówać..

@hlukasz dopisaliśmy do naszej listy w artykule, dzięki!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!