Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, może sobie pozwolić na codzienne uprzykrzanie życia jej użytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, które pozwalają odzyskać komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline Zainstalowałem sobie Privacy Redirect i jestem pozytywnie zaskoczony, że podmienia nawet osadzone wideo YouTube na Invidious.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!