@midline dej tu Janusz jakiś email podaj, przecież nikt nie sprawdzi 😜

@midline 1. tak, to jest karygodne 2. to jest niestety konsekwencja outsourcowania poczty do Microsoftu. Domyślnie blokują pocztę z mniej popularnych domen.

@Makdaam wiadomość wysłana na bok@wkruk.pl już nie została odrzucona. To "recipient address" był odrzucony, więc raczej chodzi o adresata niż nadawcę tutaj

/kuba

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!