Ok, nie spodziewałem się skryptów tik-toka na stronie @MediaExpert_PL@twitter.com. Bez zgody lub innej podstawy prawnej.

/kuba

Follow

@didek wzmocniona ochrona w FF wyłączona? :)

/arek

@didek nie pierwszy raz obserwujemy, gdy na roznych komputerach wczytuja soe rozne skrypty. Raz np. były skrypty linkedina na pewnej stronie, ale tylko, jezeli mialem wlaczonego VPN-a.

Zapewne to zalezy od humoru GoogleTagManagera

/kuba

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!