Follow

👇

RT @batorsz@twitter.com

Będąc w sklepie zapomniałem o pierwszym odcinku @it_czas_dzialac@twitter.com, więc zakup okazał się o wiele mniej trafiony niż się spodziewałem – słuchawki nie działają z padem od Xboxa. Ciekawe jak będzie z komputerem HP.

🐦🔗: twitter.com/batorsz/status/145

@anedroid dokładnie w pierwszym artykule oraz podcascie ostrzegaliśmy o celowej niekompatybilności tego typu rozwiązań

/arek

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!