Follow

RT @panoptykon@twitter.com

Mamy projekt decyzji belgijskiego organu w sprawie przeciwko IAB Europe, którą my i kilka innych organizacji prowadzimy od prawie 3 lat. Organ uznał, że system zbierania "zgód" na śledzenie, którym zarządza IAB, narusza RODO. Coraz bliżej do zwycięstwa :)

panoptykon.org/iab-europe-naru

🐦🔗: twitter.com/panoptykon/status/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!