Follow

Jeżeli chcesz, aby jak najwięcej osób obejrzało Twój filmik, wrzuć go na YouTube. Jeżeli chcesz, aby jak najwięcej osób miało *techniczną możliwość* obejrzenia Twojego filmiku, wrzuć go na PeerTube

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!