Follow

Polecamy zamiast funkcji "blokuj" zgłaszać podmioty do UODO/UKE

internet-czas-dzialac.pl/odcin

RT @Skittys_Zone@twitter.com

Dzisiaj telemarketerzy, fotowoltaika i kij wie co jeszcze chyba się wściekli. Od rana miałam już 8 telefonów... Funkcja "blokuj" nie pomaga, bo notorycznie dzwonią z nowych numerów. 😡 RA KO WI SKO

🐦🔗: twitter.com/Skittys_Zone/statu

@midline Oszuści nie podadzą prawdziwych danych przedstawiając się.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!