Follow

Wykonaliśmy ponowną aktualizację naszego artykułu o zgłaszaniu stron do UODO.

Nie wszystkie podmioty muszą mieć wyznaczone IOD. Jeżeli firma nie ma IOD, to oczywiście nie musi o tym informować na swojej stronie

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!