Follow

Pamiętajcie, że jak zaznaczacie pola wyboru (checkboxy) / suwaczki (switche) to jesteście zaawansowanymi użytkownikami.

Bądźcie zaawansowani! 😉

/arek

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!