Follow

Komentujemy głośną sprawę Facebook Papers ujawnioną przez Wall Street Journal, a także poruszamy kwestię banowania niezależnych organizacji badających Facebooka.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!