@midline Faktycznie: bezprawnik.pl/dlaczego-faceboo

Zaplanowaliście podcast zanim pojawił się błąd, czy to błąd was zainspirował do nagrania tego odcinka?

@midline
> Mam nadzieję, że z każdej takiej dużej awarii będziemy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski.

Sądząc po poprzednich awariach tego typu, raczej nie wyciągną żadnych wniosków. Bo ludzie są już zbyt uwiązani, zbyt leniwi, a ich postrzeganie technologii jest zaburzone przez szkodliwe scentralizowane ekosystemy.

@midline Na przykład niektórzy nie znają już koncepcji systemu plików (Apple), nie odróżniają przeglądarki od wyszukiwarki (Google), ani aplikacji od usługi (YouTube).

@anedroid Tak to jest problem, myślimy nad nowym odcinkiem o alternatywnych aplikacjach i serwisach

/arek

@anedroid hah zakładam że zalinkowanie do SpidersWeb to celowa uszczypliwość :P

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!