Follow

Wypatrujcie na dniach najnowszego odcinka! 🕵️‍♂️
Ponownie wracamy do tematu Facebooka. Przy okazji chcielibyśmy się Wam pochwalić skokiem w jakości oprawy audiowizualnej:

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!