Państwo z @iSecurePL@twitter.com upierali się, że ich strona jest zgodna z RODO, ale @UODOgov_pl@twitter.com przyznał nam rację, że jest inaczej ;)

Uważajcie, jakim specjalistom powierzacie swoje strony....

@midline Dlaczego na zdjęciu twoje imię jest zasłonięte skoro i tak wiadomo że jesteś @kuba Orlik?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!