B臋dziemy robili odcinek o zg艂aszaniu stron i firm do UODO i UKE. Jakie macie pytania z tym zwi膮zane? :)

@midline czy mog臋 zg艂asza膰 bez wcze艣niejszych pr贸b za艂atwienia tego bezpo艣rednio ze zg艂aszanym?

Follow

@grzgrz dobre pytanie. Zaadresujemy je 馃憤

Web 0 0 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!