Follow

Przy lekturze wytycznych dot. uzasadnionego interesu w RODO można napotkać niezłe kwiatki:

/kuba

@midline I jak sądzę pewne firmy wykorzystały ten błąd ortograficzny przeciwko użytkownikom?

@anedroid @midline to jest nowy temat dla nas, jeszcze nie analizowalismy niczego pod tym wzgledem. Przez ostatni rok nasza wiedza w tym zakresie cały czas sie poszerza :D

@anedroid @midline np. teraz dopiero dokopałem się do tych wytycznych odnośnie uzasadnionego interesu. Całkiem przyjemna lektura

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!