Follow

RT @panoptykon@twitter.com

A podobno @Jasmina_2050@twitter.com miała "sprawić", że "dane nie będą śmigały po internecie"? Tymczasem, polityka prywatności (która w międzyczasie pojawiła się po polsku) mówi wprost: "dane użytkwników będą udostępniane organizatorom wydarzeń w celach komunikacyjnych i marketingowych". twitter.com/PolsatNewsPL/statu

🐦🔗: twitter.com/panoptykon/status/

@midline aż sobie zdekompiluje
Zobaczymy co tam ciekawego jest

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!