Ciekawostki ze sprawozdania UODO za 2020, a thread.

1. Budżet UODO wynosił ~35 mln złotych.

Dla porównania budżet UOKiK wynosił prawie 3x tyle:

Subiektywne odczucia zdają się sugerować, że większy budżet przekłada się na bardziej dynamiczne działanie i ciekawszą oprawę graficzną sprawozdań rocznych

2. W 2020 do UODO wpłynęły 6442 skargi.

Starannie i systematycznie pracujemy nad zwiększeniem tej liczby w przyszłorocznym raporcie.

3. Znana nam wcześniej, niemniej jednak ważna obserwacja:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba ta wyraziła zgodę na operację przetwarzania.

4. Identyfikatory zawarte w cookies mogą być traktowane jako dane osobowe

Jest także pewna niejasność co do tego, jak w takich cyfrowych sprawach pokrywają się kompetencje UODO i UKE

Follow

5. W 2020 UODO złożyło dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w reakcji na otrzymaną skargę.

NB w zgłaszanych przez nas naruszeniach UODO czasem poleca nam składanie takich zawiadomień samodzielnie, o ile nam wiadomo jeszcze nigdy nas w tym nie wyręczyło.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!