Udało się, ta firma co wydzwania robocollami z reklamami fotowoltaiki doczeka się kontroli ze strony UKE <3

Opłaca się składać skargi!

Follow

Wkrótce opublikujemy instrukcje, jak dokładnie zgłaszać takie firmy 💪

/kuba

Dodatkowo myślimy jak rozpracować podmioty atakujące użytkowników niezliczoną ilością SPAMu, dt. zakupu jakiegoś produktu. Przykład takiego spamera:

v9-laserdetector-pl.com

/arek

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!