Follow

W reklamach VPN-ów obserwujemy powtarzane nieprawidłowe informacje dotyczące tego, przed czym chronią usługi zwane „VPN”. Wyjaśniamy, gdzie te reklamy mijają się z prawdą.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Utalentowany dziękuje pięknie inteligentnym i ambitnym @kuba i @arkadiusz_wieczorek z
@midline za zlecenie i nie może się doczekać aż sobie posłucha podcastu. :)

@midline Co do "ochrony przez hackerami" - VPN powinniśmy przede wszystkim używać w momencie kiedy łączymy do publicznej sieci WIFI i chcemy zabezpieczyć się atakami ARP spoofing, które może przeprowadzić każdy kto jest jest w tej samej sieci. Stawiamy wtedy VPN na serwerze domowym, albo VPS i zamiast ufać wszystkim użytkownikom tego samego publicznego hotspota, wystarczy że ufamy naszemu ISP, że nie będzie przechwytywać nieszyfrowanego ruchu. Więc jakby nie patrzeć VPN może nas chronić przed hackerami.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!