@midline
Super. Zostalo jeszcze tylko 12589348654 siteow do przejrzenia i lub naprawienia.

@PawelK
Zostań patronem.
Btw idea: wasi patroni od któregoś poziomu mogliby dostawać opcję "naślij nas na wybraną przez ciebie stronę" :)
@midline

@rogatywieszcz
Bardzo zgrabny pomysl. A nasza fundacje/ngo nazwiemy Gambino infosec.

@midline

@midline Super :)

Ale czy wg GDPR przycisk „Nie zgadzam się” nie powinien być równie prominentny co „Zgadzam się”? Sprawdziłem właśnie i nadal mają to nieznośne ­„Zarządzanie opcjami”
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!