Follow

Omawialiśmy wczoraj materiał do kolejnego odcinka, który będzie o ponownie RODO, a konkretnie o zgodach 🙂

Czy macie jakieś nurtujące was pytania dotyczące tej tematyki?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!