Follow

RT @it_czas_dzialac@twitter.com

@legimi@twitter.com @GosiaFraser@twitter.com @panoptykon@twitter.com Jeżeli wycofanie „zgody” musi oznaczać rezygnację z serwisu, to nie jest to ważna zgoda. Aby w świetle prawa zgoda była poprawną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych, to musi być *dobrowolna* (pkt 11 z eur-lex.europa.eu/legal-conten)

🐦🔗: twitter.com/it_czas_dzialac/st

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!